Viêm niệu đạo do lậu và viêm niệu đạo không do lậu như thế nào?