Vị thuốc A giao: Tính vị, quy kinh, công dụng, liều dùng