Tỳ giải phân thanh ẩm: Ôn thận lợi thấp, phân thanh khử trọc