Tổng quan về vi khuẩn kỵ khí: Phân loại, xét nghiệm