Phạt 2 người đăng tin bịa đặt về tảng đá ‘hình ông Thích Minh Tuệ’