Gần 70% nam giới có ‘nòng nọc’ bất thường khi khám sức khỏe tiền hôn nhân