Dương vật có màng trắng là bị sao? Có nguy hiểm không?