Dương vật chảy mủ trắng, vàng, xanh sau quan hệ bị bệnh gì?