Đào hồng tứ vật thang: Thành phần, cách dùng, chủ trị và ứng dụng lâm sàng