Bệnh HIV là gì? Triệu chứng, chẩn đoán, dịch tễ học và sinh lý bệnh